6 tháng năm 2024, sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 vẫn duy trì tăng trưởng ổn đinh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu.